STOWARZYSZENIE 3T - Tożsamość | Talent | Technologia

CELE STOWARZYSZENIA 3T

POWRÓT

Celem Stowarzyszenia jest:

1) promowanie idei „prawa mieszkańców do miasta", społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju demokracji miejskiej, kształtowanie kompetencji obywatelskich, wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych i sąsiedzkich, powiązań i współpracy między różnymi grupami mieszkańców oraz różnymi środowiskami,

2) poprawa standardów funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej w zakresie wpływającym na funkcjonowanie miasta przez promowanie idei jawności i przejrzystości procedur i działań władz miasta, poszanowania prawa oraz doskonalenia i upraszczania przepisów prawnych, przeciwdziałanie korupcji,

4) usprawnianie i dbanie o należytą komunikację między mieszkańcami a władzami miasta,

5) budowanie poparcia społecznego dla działań ukierunkowanych na istotne potrzeby ogółu mieszkańców,

6) zrównoważony rozwój i modernizacja miasta w dziedzinie ładu przestrzennego, architektury, urbanistyki środowiska przyrodniczego, infrastruktury, gospodarki, transportu, zasobów naturalnych, stosunków własnościowych, kultury, edukacji sportu oraz warunków życia mieszkańców, poprzez aktywne uczestnictwo w wypracowaniu strategii rozwoju miasta oraz procesach inwestycyjnych, mogących wpływać na jakość życia mieszkańców,

7) kształtowanie polityki gospodarki nieruchomościami i stosunków własnościowych oraz gospodarowania nieruchomościami i innym mieniem komunalnym, jak również spółek, których Nowy Sącz jest całościowym lub częściowym wspólnikiem lub akcjonariuszem,

8) ochrona i zachowanie elementów istotnych dla tożsamości historycznej i kulturowej miasta: architektonicznych, urbanistycznych, przyrodniczych i infrastrukturalnych w szczególności zabytków i dóbr kultury, krajobrazu i fragmentów rodzimej przyrody, w tym terenów zieleni dostępnych wszystkim mieszkańcom oraz miejsc i obiektów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców,

9)  ochrona i promowanie godnych warunków i wysokiej jakości życia mieszkańców Nowego Sącza, w szczególności obejmujących politykę mieszkaniową, służbę zdrowia, sport i edukację,

10) propagowanie racjonalnej polityki finansowej miasta,

11) identyfikacja problemów lokalnych społeczności i różnych środowisk oraz udzielanie im wsparcia w ich rozwiązywaniu poprzez tworzenie koncepcji ich rozwiązywania, promowanie praktyk konsultacji społecznych i współpracę z władzami miasta odnośnie działań inwestycyjnych istotnych dla społeczności lokalnych i środowisk społecznych,

12) działalność w sferze kultury i sztuki, a także w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

13) ochrona i zachowanie środowiska naturalnego, a w szczególności zieleni miejskiej i czystości powietrza, a także rozszerzanie i pogłębianie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska,

14) promowanie idei odpowiedzialnego społecznie biznesu oraz wspieranie lokalnej przedsiębiorczości,

                                                                       

Stowarzyszenie realizuje swe cele, miedzy innymi, przez :

1) prowadzenie działań informacyjnych, propagandowych i edukacyjnych, w szczególności: prowadzenie strony internetowej; organizacja debat, dyskusji i odczytów; prowadzenie działań i kampanii informacyjnych i promujących wśród mieszkańców postawy zgodne z celami Stowarzyszenia,

2) gromadzenie informacji oraz przeprowadzanie i przedstawianie niezależnych opracowań, studiów, badań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej,

3) uczestniczenie w inicjatywach lokalnych i konsultacjach społecznych,

4)  podejmowanie działań i inicjatyw obywatelskich w zakresie stanowienia prawa i regulacji, w tym także aktów prawa miejscowego, dotyczących kwestii z zakresu celów statutowych Stowarzyszeni a, w tym inicjowanie, opiniowanie i zaskarżanie aktów prawnych uchwalanych przez organy samorządu terytorialnego,

5) uczestniczenie w procedurach planowania i zagospodarowania przestrzennego – w tym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; w szczególności: wnoszenie uwag i wniosków oraz zaskarżanie uchwał i orzeczeń dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego,

6) współpracę z innymi organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu i podmiotami polskimi i zagranicznymi,

7) działalność wydawniczą,

8)działalność szkoleniową,

9) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług, wspomagających działania zgodne ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

Budujmy fundamenty wielkiego, nowoczesnego miasta dziś,

ale wyobraźmy go sobie za kilkanaście lat do przodu.

MASZ PYTANIA?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI mailowo LUB PRZEZ MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Stowarzyszenie NOWY SĄCZ 3T

KRS 0000818808

NIP 7343578104

REGON 385128397

NR KONTA 23 1870 1045 2083 1069 2962 0001

biuro@nowysacz3t.pl

ul. Darowskiej 10 33-300 Nowy Sącz

Nowy Sącz 3T

@NowySacz3T

@NowySacz3T